Algemene voorwaarden (AV)

1. Reikwijdte

a. RailAdventure GmbH (hierna “RailAdventure” genoemd) is een onderneming voor diensten op het gebied van spoorwegvervoer en andere verkeersmiddelen. RailAdventure biedt met name de volgende diensten aan:

  • Vervoer van spoorwegvoertuigen respectievelijk tractievoertuigen, hetzij op eigen kracht hetzij zo nodig gesleept;
  • Uitvoering van transport- en testritten inclusief ondersteuning bij het ophelderen van technische kwesties in dit verband;
  • Beheer bij stilstand;
  • Planning en uitvoering van evenementen van besloten of openbare aard.

b. RailAdventure verricht haar diensten uitsluitend op basis van de desbetreffende schriftelijke overeenkomst en deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen “AV”). RailAdventure erkent afwijkende contractuele bepalingen uitsluitend indien RailAdventure zich daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

c. De AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden of zijn gesloten met de desbetreffende contractpartij, haar rechtsopvolgers of dochtermaatschappijen of hun rechtsopvolgers. De AV

zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met deze personen indien deze betrekking hebben op juridische verbintenissen in het kader van de activiteiten van RailAdventure.

d. De AV zijn van toepassing op alle activiteiten van RailAdventure, ongeacht of RailAdventure de diensten zelf verricht of laat uitvoeren door derden.

2. Totstandkoming overeenkomsten / wijziging van wetsvoorschriften / ter beschikking gestelde materialen

a. Alle offertes van RailAdventure zijn vrijblijvend, totdat

RailAdventure de gegunde opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

b. RailAdventure brengt haar offertes uitsluitend uit conform de op het moment van inschrijving geldende juridische en administratieve voorschriften en de interpretatie daarvan door de bevoegde rechters en autoriteiten die gelden op het tijdstip van de desbetreffende offerte. Indien deze juridische en administratieve voorschriften en/of de interpretatie ervan na het uitbrengen van de offerte veranderen en dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de opdracht door RailAdventure, dienen de partijen met onderling goedvinden een voor beide partijen aanvaardbare regeling te treffen.

Indien de partijen er op objectieve gronden niet in slagen een voor beide partijen aanvaardbare regeling te treffen, is RailAdventure gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst op bijzondere gronden.

c. RailAdventure behoudt ten aanzien van alle in het kader van een overeenkomst of de voorbereidingen daarvoor aan de contractpartij van RailAdventure ter beschikking gestelde stukken en overige materialen alle eigendoms- en auteursrechten. De materialen

mogen niet ter beschikking worden gesteld van derden.

3. Rechten en plichten van RailAdventure

a. Indien de uitvoering van overeenkomsten afhankelijk is van de actuele operationele gang van zaken op de infrastructuur van een spoorwegonderneming, is RailAdventure niet aansprakelijk voor storingen in deze infrastructuur.

Deze kunnen met name leiden tot veranderingen op de korte termijn in de uitvoering van de diensten van RailAdventure. RailAdventure tracht kortstondige verschuivingen qua plaats of termijn van uitvoering in overleg met de contractpartij te compenseren. Dit laat de aansprakelijkheid van RailAdventure op grond van eigen schuld of schuld van derden die haar assisteren bij de uitvoering conform punt 7 onverlet.

b. Indien een contractpartij in het kader van een overeenkomst zaken ter beschikking stelt aan RailAdventure, is RailAdventure niet verplicht onderzoeken of maatregelen in te stellen ten behoeve van de instandhouding van deze zaken, indien zulks niet uitdrukkelijk voortvloeit uit de desbetreffende overeenkomst. De contractpartij waarborgt dat de door haar ter beschikking gestelde voertuigen qua instandhouding voldoen aan de wettelijke voorschriften en in ordentelijke staat verkeren. Indien dit niet het geval is, is RailAdventure bevoegd aanvaarding van de voertuigen te weigeren. Indien zulks niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, aanvaardt RailAdventure in geen geval de rol van voor de instandhouding verantwoordelijke instantie (ECM).

c. RailAdventure is bevoegd alle diensten die haar conform een overeenkomst zijn opgedragen te laten uitvoeren door derden, tenzij conform de desbetreffende overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk anders blijkt.

4. Speciale regelingen voor transporten resp. verplaatsingen

a. RailAdventure verplaatst spoorwegvoertuigen respectievelijk tractievoertuigen, hetzij op eigen kracht hetzij zo nodig gesleept. De aard van het transport, de ophaallocatie en de bestemming en het tijdstip van ophalen en aflevering worden vastgelegd in de inschrijving.

b. Indien zich tijdens het transport of de verplaatsing omstandigheden voordoen op grond waarvan het transport of de verplaatsing zich anders dan bepaald in de offerte moet worden uitgevoerd (bijv. slepen in plaats van zelfstandig rijden of op grond van omleidingen), berekent RailAdventure alle in dat verband ontstane extra kosten plus een toeslag van 20% door aan de klant, indien RailAdventure niet aansprakelijk is voor de genoemde omstandigheden. Eventueel overeengekomen contractuele boetes voor vertraagde levering zijn in deze gevallen niet van toepassing.

c. De bepalingen onder 4 b zijn eveneens van toepassing indien het te transporteren of verplaatsen voertuig tijdens het transport of de verplaatsing een defect vertoont waarvoor RailAdventure niet verantwoordelijk is en waardoor het moet worden overgebracht voor reparatie.

d. Indien in de offerte/opdracht geen uitdrukkelijke levertermijnen zijn vastgelegd, kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van kosten wegens vermeende te late aflevering.

e. RailAdventure is niet aansprakelijk indien een levertermijn niet kan worden nagekomen vanwege onvoorziene omstandigheden (overmacht, stakingen etc.) waar RailAdventure niet verantwoordelijk voor is.

f. RailAdventure sluit voor het te transporteren voertuig uitsluitend een afzonderlijke verzekering af

indien dit specifiek is vastgelegd in de offerte/opdracht.

5. Speciale regelingen voor proefritten

a. Proefritten die RailAdventure voor klanten verricht, vergen veel

planning vooraf. Daarom is er doorgaans een voorbereidingstijd van twaalf tot zestien weken vooraf voor nodig. Indien de klant RailAdventure

korter dan twaalf weken voorafgaand aan de gewenste termijn een opdracht verstrekt, zal zij trachten deze binnen die termijn te realiseren. In dat geval kan er echter geen garantie worden afgegeven ten aanzien van de door de klant gewenste termijn.

b. Vanwege het aanmerkelijke voortraject van proefritten stelt RailAdventure een projectplan voor de organisatie op. De

projecteringskosten worden reeds in de inschrijvingsfase aan de klant in rekening gebracht.

c. In het kader van de uitvoering van testritten rust op RailAdventure geen zorgplicht ten aanzien van de desbetreffende spoorvoertuigen; de opdrachtgever houdt de spoorvoertuigen volledig en onmiddellijk in bezit. De

opdrachtgever blijft te allen tijde volledig gerechtigd alle maatregelen te treffen ten aanzien van de spoorvoertuigen en RailAdventure te allen tijde gedetailleerde instructies te verstrekken. RailAdventure is met inachtneming van punt 7 van deze AV aansprakelijk voor door haarzelf en door haar ingeschakelde derden gepleegde schendingen van verplichtingen.

6. Annulering en uitstel

a. Indien de opdrachtgever de uitvoering van een overeenkomst na toewijzing van de opdracht uitstelt of annuleert, dient de opdrachtgever RailAdventure de tot aan het tijdstip van de annulering/het uitstel gemaakte kosten plus een toeslag van 10% van deze kosten te vergoeden

, waarbij de onder b. genoemde percentages als minima gelden.

b. Bij annulering/uitstel op de korte termijn dient de opdrachtgever zonder bewijs te verlangen van RailAdventure de volgende bedragen (percentage van de som van de opdracht) te betalen aan RailAdventure:

  • Annulering/uitstel minder dan 240 uur (tot maximaal 120 uur) vóór de geplande aanvang van de uitvoering van de opdracht: 15%;
  • Annulering/uitstel minder dan 120 uur (tot maximaal 72 uur) vóór de geplande aanvang van de uitvoering van de opdracht: 30%;
  • Annulering/uitstel minder dan 72 uur (tot maximaal 24 uur) vóór de geplande aanvang van de uitvoering van de opdracht: 50%;
  • Annulering/uitstel minder dan 24 uur vóór de geplande aanvang van de uitvoering van de opdracht: 75%.

Een hogere schade dan dit dient door RailAdventure te worden aangetoond.

7. Aansprakelijkheid

a. RailAdventure is jegens haar contractpartijen uitsluitend aansprakelijk voor schade die zij oplopen door opzettelijk of ernstig nalatig handelen door RailAdventure of voortvloeiend uit een door RailAdventure afgegeven garantie. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt door derden die door RailAdventure zijn ingeschakeld voor de uitvoering.

b. Voor door beperkte nalatigheid veroorzaakte schade is RailAdventure uitsluitend aansprakelijk indien deze berust op schending door RailAdventure of door haar ingeschakelde derden van cruciale verplichtingen (“kardinale verplichtingen”) uit de overeenkomst. Onder kardinale verplichtingen worden verstaan contractuele verplichtingen zonder welke ordentelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is en ten aanzien waarvan de contractpartner er zonder meer op mocht vertrouwen dat deze zouden worden nagekomen. De aansprakelijkheid van RailAdventure voor eenvoudige nalatigheid volgens deze bepaling beperkt zich tot voorzienbare kenmerkende schade.

c. Voor schade ten gevolge van overlijden, letsel of aantasting van de gezondheid is RailAdventure onbeperkt aansprakelijk conform de wettelijke voorschriften indien deze schade berust op nalatigheid bij de nakoming van verplichtingen door RailAdventure of door haar voor de uitvoering ingeschakelde derden.

d. De bepalingen van de vorige alinea’s gelden dienovereenkomstig voor i. een eventuele plicht tot vergoeding van door de contractpartij tevergeefs gemaakte kosten en ii. voor persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers van RailAdventure of door haar voor de uitvoering ingeschakelde derden.

e. Indien RailAdventure in het kader van een contractuele verbintenis een verkeersmiddel van de contractpartij in bezit neemt, sluit RailAdventure een aansprakelijkheidsverzekering af met de in branche gebruikelijke dekking. Schade die de dekking van een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering overschrijdt, komt naar rato van de verbintenis tussen RailAdventure en de contractpartij voor rekening van de contractpartij. De contractpartij dient RailAdventure in deze mate te vrijwaren van aanspraken van derden .

f. De wettelijke aansprakelijkheid blijft hierbij onverlet.

8. Betaling

a. Facturen van RailAdventure worden direct en zonder inhoudingen opeisbaar. Aftrek van kortingen is uitsluitend toegestaan na afzonderlijke schriftelijke overeenstemming. Betalingen aan RailAdventure dienen uitsluitend te worden voldaan via het op pagina 1 van deze AV vermelde rekeningnummer.

b. Het is de contractpartij niet toegestaan vorderingen te verrekenen met tegenvorderingen, tenzij deze rechtsgeldig zijn vastgesteld of schriftelijk zijn erkend door RailAdventure. De contractpartij is uitsluitend bevoegd tot het uitoefenen van retentierechten indien haar tegenvordering op dezelfde contractuele verbintenis berust.

c. Bij te late betaling berekent RailAdventure een rente van 9% boven de desbetreffende rentevoet per jaar. Een vordering tot een hogere schadevergoeding wegens verzuim blijft voorbehouden.

d. RailAdventure behoudt zich het recht voor passende prijswijzigingen door te voeren wegens veranderingen in de loon-, materiaal- of overige kosten voor diensten van RailAdventure die vier (4) maanden of langer na het sluiten van de overeenkomst optreden.

9. Speciale regelingen voor door RailAdventure georganiseerde evenementen

a. Indien een contractpartij van RailAdventure zich in het kader van een overeenkomst op de infrastructuur van Deutsche Bahn AG of een andere exploitant van infrastructuur bevindt, mag het gebruik van deze infrastructuur door de contractpartij

uitsluitend op de publiek toegankelijke trajecten geschieden. Daartoe behoren met name de voor het personenverkeer geëxploiteerde stations en perrons inclusief de publiek toegankelijke toewegen. Bij overtredingen door de contractpartij is RailAdventure in geen enkel opzicht aansprakelijk jegens de contractpartij of derden.

b. Tijdens het evenement dient de deelnemer gehoor te geven aan de aanwijzingen van door RailAdventure gemachtigde personen. Bij overtredingen door de contractpartij is RailAdventure in geen enkel opzicht aansprakelijk jegens de contractpartij of derden.

c. De contractpartij waarborgt dat haar gezondheidstoestand tijdens het evenement voldoet aan de voor dergelijke evenementen in het gebruikelijke kader geldende vereisten.

d. De contractpartij dient ook zonder specifiek verzoek daartoe van RailAdventure de gebruikelijke maatregelen te treffen om schade en letsel in het bijzonder te voorkomen, bijv. vasthouden tijdens een rit met een vervoermiddel.

e. Het maken van privéfoto- en filmopnames door de deelnemer is uitsluitend toegestaan na afspraken met een daartoe door RailAdventure gemachtigde persoon. Dergelijke opnames zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik. Volledig of gedeeltelijk commercieel gebruik is verboden.

f. Indien RailAdventure in het kader van de contractuele verbintenis foto-/filmopnames maakt of daartoe opdracht geeft, verklaart de contractpartij zich akkoord met het gebruik van deze opnames door RailAdventure.

10. Douane

a. De contractpartij is verantwoordelijk voor de naleving van douanevoorschriften, tenzij schriftelijk overeengekomen wordt dat

RailAdventure verantwoordelijk is voor de naleving van douanevoorschriften.

b. Voor de onder a. genoemde diensten worden de contractpartij afzonderlijke vergoedingen in rekening gebracht.

c. De contractpartij is aansprakelijk voor zowel haar eigen fouten en verzuim als die van door haar ingeschakelde personen in verband met de naleving van de douanevoorschriften, met name ten aanzien van het verstrekken van de gegevens voor de douaneformulieren.

11. Verjaring

a. Alle aanspraken jegens RailAdventure verjaren binnen zes maanden.

b. Hiervan uitgezonderd zijn vorderingen wegens aansprakelijkheid conform punt 7; hiervoor geldt de wettelijke verjaringstermijn.

12. Overige bepalingen

a. Op deze AV en alle juridische verbintenissen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

b. RailAdventure legt haar contractuele verbintenissen uitsluitend schriftelijk vast. Indien er een schriftelijke overeenkomst voorhanden is, dient er bij twijfel vanuit te worden uitgegaan dat er geen mondelinge nevenafspraken tussen RailAdventure en haar contractpartijen bestaan . Indien individuele bepalingen van de schriftelijke overeenkomst ongeldig blijken of worden of een lacune bevatten, laat dit de overige bepalingen onverlet. In dat geval worden de partijen geacht een wettelijk toegestane regeling te hebben getroffen die de beoogde strekking van de ongeldige bepaling het dichtst benadert resp. voorziet in de lacune.

c. Indien de contractpartij van RailAdventure een zakelijke partij of een publiekrechtelijke rechtspersoon is of een publiekrechtelijk vermogen vertegenwoordigt, is de rechter te München bevoegd voor geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

München, april 2019