Interim operator –
Tests op het spoor tussen roll-out en ingebruikname

RailAdventure is een neutrale dienstverlener voor de spoorwegsector. Van de roll-out van recent ontwikkelde prototypes tot de oplevering aan de klant van het laatste voertuig van een serie: in elke fase ontfermen wij ons over de producten van onze klanten en voeren wij de deels zeer veeleisende tests op het spoor uit. We begeleiden de complexe en langdurige toelatingsfase van nieuwe locomotieven, treinstellen of wagons, van de eerste testritten tot en met de officiële goedkeuring door de toelatingsautoriteiten. Hierbij draait het niet alleen om transporten maar ook om de noodzakelijke proefritten ten behoeve van de toelating en serieproductie plus de daarvoor vereiste goedkeuringen. Deze tests kunnen een paar uur duren, maar ook zich ook over meerdere jaren uitstrekken. Voor de deskundige uitvoering van deze taken beschikken we behalve over speciaal opgeleid personeel ook over bijzondere middelen. Deze omvatten behalve locomotieven ook koppelingsadapter- en remwagens, die ingezet worden voor het veilige vervoer van de gloednieuwe producten naar de testcentra, zeehavens en depots van klanten. Voor het transport van treinen voor afwijkende spoorwijdtes maken wij gebruik van de Loco Buggy, een door ons zelf ontwikkeld en gepatenteerd transportsysteem. Klanten van onze lopende voertuigprojecten kunnen op onze locatie Braunschweig gebruikmaken van het Zughotel.

Fase na de ingebruikname

Wij bieden gerenommeerde spoorwegbedrijven voor personen- en goederenvervoer bovendien ondersteuning bij bijzondere uitdagingen. Met onze eigen middelen ter plaatse kunnen we op korte termijn de noodzakelijke verplaatsingen en lokale proefritten uitvoeren, zodat onze klanten zich kunnen blijven concentreren op hun passagiers of het goederenvervoer. Bij storingen en ongevallen reageren we snel en nemen en zorgen we voor waardevolle assets. Onze portfolio voorziet ook in een centrale voor het toezicht op het verkeer van onze klanten. Ook de laatste rit naar het sloopbedrijf plus de noodzakelijke voorbereidingen nemen wij graag voor onze rekening.

Een speciaal voor dergelijke bijzondere taken opgezet veiligheidsmanagementsysteem plus speciale verzekeringen voorzien onze activiteiten van het passende kader. Voor onze medewerkers vormt de vertrouwelijke behandeling van informatie het hoogste gebod. Zelf zijn wij niet actief op het gebied van regulier goederen- of personenverkeer en concurreren dan ook niet met onze klanten. Onze onderneming richt zich uitsluitend op de ondersteuning van klanten.

RailAdventure Transport
RailAdventure Proefritten
RailAdventure Transport
RailAdventure Overbrenging
RailAdventure LocoBuggy
RailAdventure Transportleiding
RailAdventure Ongevallenmanagement
RailAdventure Slooptransporten

Transport

 • RailAdventure Transport CRRC Leo
 • RailAdventure Transport X2000
 • RailAdventure Transport NL1600 ICNG
 • RailAdventure Transport ICE Bordrestaurant
 • RailAdventure Transport Schönbuchbahn DE18 Loco Buggies
 • RailAdventure Transport SBB Bordrestaurant
 • RailAdventure Transport RE6-6
 • RailAdventure Transport i-Lint
 • RailAdventure Transport RRX
 • RailAdventure Transport CAF Flytoget
 • RailAdventure Transport Lok Bombardier 103222
 • RailAdventure Transport 103222

We zijn een ervaren logistieke partner die er dagelijks voor zorgt dat gloednieuwe spoorvoertuigen uit de fabriek veilig en onbeschadigd bij de klant aankomen en vervolgens opgeleverd kunnen worden. De kwaliteit van onze dienstverlening draagt dan ook in belangrijke mate bij aan de conforme uitvoering van leveringsovereenkomsten. De voorbereidingen voor deze transporten, die deels door meerdere landen voeren, beginnen dan ook meestal enkele maanden van te voren, in nauw overleg met de producenten van de voertuigen. Optimale vertrouwelijkheid bij de behandeling van de ter beschikking gestelde technische informatie staat daarbij voorop. Het proces begint meestal met de aanvraag van transportvergunningen. In het geval van bijvoorbeeld treinen voor een afwijkende spoorwijdte of voertuigen voor de export kan dat bijzondere uitdagingen met zich meebrengen.

Desgewenst gaat RailAdventure graag de uitdaging aan om nog geheime prototypes discreet naar beurzen of productpresentaties te vervoeren. Voor transporten van treinen met een afwijkende spoorwijdte houden wij onze Loco Buggy paraat. Ook het maken van beveiligingsconcepten voor spoorponten beschouwen wij als onze taak en stemmen wij dan ook graag af met vertegenwoordigers van de betrokken verzekeringen. Ondersteuning bij douaneaangelegenheden en voortdurende monitoring spreken vanzelf. Ons technisch team neemt de klanten de transportvoorbereidingen van de treinen uit handen evenals het ontkoppelen van de stellen voor verscheping.

Dynamische optimalisering en kostenbesparingen bij logistieke projecten

Al lang voor de oplevering aan de eindgebruiker verzorgen wij de nodige logistiek voor de prototypes naar testcircuits en -trajecten. Met onze zelf ontwikkelde voorzieningen kunnen we ook voertuigen zonder geactiveerd remsysteem of met koppelingen die niet compatibel zijn met de locomotief transporteren. Dankzij de voortdurende technische uitwisseling met onze klanten kunnen transportconcepten waarvoor steeds gecompliceerdere bewijs- en vergunningsprocessen vereist zijn, ook voortdurend worden geoptimaliseerd, waardoor ze kostenefficiënter worden. Aan het begin van het project worden de treinen meestal vervoerd met een uitgeschakeld remsysteem; zodra de desbetreffende beoordelingen binnen zijn, is dat echter niet meer nodig. Vaak kan er na een paar maanden van sleeptransport ook worden overgeschakeld naar zelfstandige verplaatsing, waardoor het vervoer minder omslachtig wordt.

RailAdventure Transport Probefahrt Zulassung

Proefritten

 • RailAdventure Probefahrt Testfahrt CAF Flytoget
 • RailAdventure Probefahrt Schiene
 • RailAdventure Probefahrten Highspeed
 • RailAdventure Abhängeversuch 1
 • RailAdventure Abhängeversuch 2
 • RailAdventure Abhängeversuch 2
 • RailAdventure Probefahrt Messung 4
 • RailAdventure Probefahrt Testfahrt Meridian
 • RailAdventure Probefahrt Messung 2
 • RailAdventure Probefahrt Testfahrt DE18
 • RailAdventure Probefahrt Messung 5
 • RailAdventure Probefahrt Messung 3
 • RailAdventure Probefahrt Testfahrt 103 222
 • RailAdventure Probefahrt Zulassung
 • RailAdventure Probefahrt Verkabelung
 • RailAdventure Probefahrt Gewichte
 • RailAdventure Probefahrt Messung 1
 • RailAdventure Probefahrt Testfahrt Führerstand
 • RailAdventure Probefahrt Display

Uit hoofde van de leveringsovereenkomst voor een nieuw spoorvoertuig verplichten de fabrikanten zich tijdig de noodzakelijke vergunningen voor het verkochte product te verkrijgen. Daarnaast worden beschikbaarheidsgaranties op straffe van sancties afgegeven, waardoor op grond van beide factoren ruim vóór de oplevering aan de klant met het oog op de betrouwbaarheid een uitgebreid programma aan testritten dient te worden doorlopen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de vereiste technische parameters. Behalve aan de in heel Europa van kracht zijnde richtlijnen dient de fabrikant te bevestigen dat ook voldaan wordt aan de nationale vereisten omtrent de specifieke kenmerken van het land. Zo kunnen bijvoorbeeld bewijzen voor remsystemen, ontsporingsbeveiligingen en rijtechniek ook in andere landen dan het uiteindelijke land van inzet worden geleverd, terwijl de treinbeveiligingssystemen en elektromagnetische storingen gewoonlijk aan nationaal onderzoek worden onderworpen.

RailAdventure ontfermt zich in deze fase die deels diverse maanden vergt, niet alleen over de logistiek tussen de testlocaties maar ook over de technische afwikkeling van de testritten zelf. Onze dienstverlening begint al enkele maanden voor de eerste dynamische test met het afstemmen en vastleggen van technische en bedrijfsmatige compensatiemaatregelen voor het bereiken van het vereiste veiligheidsniveau alsmede de aanvraag van de noodzakelijke vergunningen. Behalve gefundeerde en volledige kennis van het complete spoorsysteem en de onderliggende systemen ervan vergt dit ook grondige kennis van de spoortechniek en operationele ervaring om de nieuwe voertuigtechnologieën in de testfase correct en veilig in het totale spoorsysteem te kunnen integreren.

Geaccrediteerde instituten worden belast met de controle van de afzonderlijke onderdelen. Na afstemming van het testritprogramma met de desbetreffende keuringsinstanties controleren wij de haalbaarheid in samenwerking met de exploitant van de infrastructuur. Behalve op technische aspecten moet er hiervoor ook qua operationele ruimte afstemming plaatsvinden, aangezien het programma in de dienstregeling moet worden ingepast. Ons aanvraag- en vergunningenmanagement put hierbij ook voortdurend uit de kennis die is opgedaan tijdens eerder uitgevoerde ritten en actualiseert de vergunningsstatus in nauw overleg met de autoriteiten en exploitanten van de infrastructuur.

De testritten vinden deels in een sleepconfiguratie plaats en deels rijden de testvoertuigen op eigen kracht. Ons Zughotel in Braunschweig staat ter beschikking om de voertuigen uit te rusten met meetvoorzieningen zoals bijvoorbeeld meetwielensets en meetpantografen.

Concentratie en ervaring

De testritten vergen ook de optimale concentratie van onze testmanagers en machinisten. Voor ritten met deels aanmerkelijk hogere snelheden dan toegestaan volgens de reguliere dienstregeling of ritten met een uitgeschakeld treinbeveiligingssysteem is deels een driekoppige bemanning in de cabine nodig. In dat geval staat de testmanager bij ritten binnen de in Duitsland daarvoor gehanteerde operationele “Grüne Welle”-procedure voortdurend in contact met de ingenieurs die de meet- en grenswaarden monitoren, terwijl de twee machinist zich concentreert op het vooraf vastgelegde inzetmoment voor het remsysteem en de eerste machinist assisteert. Discipline aan boord en voortdurende communicatie met alle personen die bij de test zijn betrokkenen, zijn van vitaal belang voor een veilige uitvoering en worden dan ook door ons gewaarborgd.

Na de openstelling en liberalisering van het Europese spoorwegverkeer is het bijvoorbeeld toegestaan dat een in Duitsland gebouwde trein voor een Noorse klant een groot deel van zijn testritten in Spanje aflegt. Dit geldt ook als hij geclassificeerd wordt als te breed voor het Duitse spoorwegennet.

Met ruim honderd afgewikkelde testprojecten in heel Europa kan RailAdventure zonder meer bogen op een schat aan ervaring voor de afwikkeling van testritten. Onze neutraliteit en transparantie stellen ons in staat samen te werken met de meest uiteenlopende keuringsinstanties, dus ook met de dienstverlener van voorkeur van de klant.

Als interim operator ontfermen we ons in de test- en vervoerfase over het toezicht op de instandhouding, beveiliging ter bewaking van de voertuigen alsmede administratieve aangelegenheden met de energieleverancier. Onze industriële klanten kunnen zich dus volledig op hun gloednieuwe spoorvoertuigen concentreren, terwijl wij de complexe pre-runs voor de latere reguliere inzet afwikkelen.

Overbrenging

 • RailAdventure Überführungsfahrt Lokführer Führerstand
 • RailAdventure Überführung ICE München Hbf
 • RailAdventure Überführung Lokführer Führerstand

We stellen u onze eigen voorzieningen ter plaatse ter beschikking zodat de exploitanten zich op hun kerntaken kunnen concentreren. Of het nu gaat aom een fabriekstestrit op korte termijn, noodzakelijk transport naar de volgende plaats van inzet of om tijdig ter plaatse te zijn voor een afspraak bij de werkplaats. Wij dragen ook zorg voor defecte treinen en beschikken over speciaal geschoold personeel voor het opsporen en verhelpen van mankementen en het weer rijklaar maken. Dit geldt ook voor locaties buiten het reguliere inzetgebied van de exploitant. Ons ad hoc-team is 24 uur per dag beschikbaar en reageert zeer snel, zodat andere vervoersondernemers zo snel mogelijk ontlast kunnen worden.

Transportleiding

 • RailAdventure Leitstelle

We stellen onze operationele kennis ter beschikking van gerenommeerde goederenvervoerders via het spoor. In Nederland hebben we een eigen centrale voor de coördinatie van pan-Europese transporten. Onze meertalige collega’s bewaken de processen 24 uur per dag en zoeken naar oplossingen bij incidenten. Voortdurende coördinatie van interfaces, uitwisseling en informatievoorziening voor onze klanten en hun uiteindelijke klanten alsmede de bijbehorende documentatie maken eveneens deel uit van dit dienstenpakket. Voor ons zijn neutraliteit en vertrouwelijkheid jegens onze klanten die deels in een concurrerende omgeving moeten functioneren topprioriteit.

Ongevallenmanagement

 • Unfallmanagement RailAdventure
 • RailAdventure Unfallmanagement
 • RailAdventure LocoBuggy RegioJet
 • RailAdventure Unfallmanagement
 • RailAdventure Unfallmanagement Meridian
 • RailAdventure Unfallmanagement Bad Aibling Meridian
 • RailAdventure Unfallmangement Loco Buggy NorthRail
 • RailAdventure Unfallmanagement Netz Notfalltechnik

Spoorwegongevallen komen gelukkig zeer zelden voor. In deze uitzonderlijke gevallen biedt RailAdventure snel en ongecompliceerd professionele ondersteuning en ontfermen we ons over de betrokken voertuigen. In dergelijke gevallen leidt de snelheid waarmee het traject vrijgemaakt moet worden niet zelden tot hectische situaties waardoor onnodige extra schade ontstaat. Onze specialisten analyseren de waardevolle assets, beoordelen in hoeverre de voertuigen nog geschikt zijn voor transport en bereiden de afvoer voor. Als afvoeren op eigen wielen niet meer mogelijk is, wordt ons Loco Buggy-systeem ingezet. Wij stemmen onze activiteiten intensief af met het verantwoordelijke ongevallenmanagement. We gaan altijd discreet te werk, schermen de locatie af voor ongewenste fotografen en bewaken de voertuigen.

Slooptransporten

 • RailAdventure Verwertung ICE-Mittelwagen
 • RailAdventure Verwertung 111 Habfis
 • RailAdventure Verwertung SNCB-Class
 • RailAdventure Verwertung S-Bahn 103222

De laatste rit van een spoorwegvoertuig aan het eind van zijn levensduur gaat naar de sloperij. Omdat het voertuig vaak lange tijd heeft stilgestaan, is de laatste rit vaak een nog grotere uitdaging omdat er al langere tijd geen onderhoud meer heeft plaatsgevonden en/of het in slechte technische staat verkeert. Vaak zijn er specifieke voorbereidingen en onderzoeken nodig. Deze worden verricht door ons technische team. Wij verwijzen naar de wettelijk verplichte vergunning conform § 54 van de Duitse wet op recycling (of daarmee vergelijkbare vergunningen in andere landen.