Privacyverklaring

conform artikel 13 AVG

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Voor ons staat voorop dat alle bezoekers en klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat hun gegevens en privacy bij ons in veilige handen zijn.

Uw persoonsgegevens worden dan ook conform de huidige geldende privacywetgeving en deze privacyverklaring behandeld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Typische persoonsgegevens zijn o.a. uw achternaam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, IP-adres, cookies en e-mailadres.

Als u onze website bekijkt en gebruikt of ons op een andere manier uitdrukkelijk informatie verstrekt, verwerken wij de gegevens die automatisch via elke actie van uw browser aan ons verstrekt worden (zie hiervoor onder “Protocolgegevens”). Indien u ons vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, worden deze uitsluitend verwerkt voor de desbetreffende vraag of opdracht. Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet nooit volledig tegen toegang door derden kan worden beschermd.

Hieronder lichten wij in afzonderlijke secties toe welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verwerken. Uitgelegd wordt hoe de door ons aangeboden diensten functioneren en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens daarbij gewaarborgd wordt.

Naam en adres van de verantwoordelijke:

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is:

RailAdventure GmbH
Blutenburgstraße 37
80636 München
Duitsland
info@railadventure.de

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Als aanbieder mogen wij uitsluitend persoonsgegevens van bezoekers aan onze website verwerken indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor de rechtsgronden die hieronder uiteengezet worden:

Indien wij van de betrokkene toestemming krijgen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, vormt art. 6, lid 1, sub a, AVG de rechtsgrond.

Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de persoonsgegevens van de contractpartij als betrokkene verwerkt moeten worden, vormt art. 6, lid 1, sub b, AVG de rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een juridische verbintenis van onze onderneming, vormt art. 6, lid 1, sub c, AVG de rechtsgrond.

Indien belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon van levensbelang nopen tot verwerking van persoonsgegevens, vormt art. 6, lid 1, sub d, AVG de rechtsgrond.

Indien verwerking noodzakelijk is ter waarborging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en dat zwaarder weegt dan de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene, fungeert art. 6, lid 1, sub f, AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd zodra het doel van de opslag vervalt.

Gegevens kunnen ook opgeslagen worden indien de verwerkingsverantwoordelijke daartoe verplicht is uit hoofde van Europese of nationale wet- of regelgeving.

Gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien de uit hoofde van de genoemde voorschriften verplichte bewaartermijn verloopt, tenzij er een noodzaak bestaat tot langere opslag van de gegevens in verband met het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media) worden uw gegevens verwerkt ten behoeve van de contactaanvraag en de afwikkeling daarvan conform art. 6, lid 1, sub b, AVG (zogenaamde precontractuele maatregel).

Wij verwijderen de aanvragen zodra deze niet langer nodig zijn. Wij controleren dat om de twee jaar. Voor het overige gelden de wettelijke archiveringsplichten.

Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens zijn de zogenoemde precontractuele maatregelen conform art. 6, lid 1, sub b, AVG.

Protocolgegevens

De aanbieder van internetdiensten (provider) registreert “protocolgegevens” automatisch in server logfiles.

Deze protocolgegevens bevatten de volgende informatie:

  • Datum en tijdstip van de desbetreffende aanvraag
  • Internetadres (URL) dat aangevraagd werd
  • URL die de bezoeker onmiddellijk daarvoor heeft bezocht (referrer)
  • Gebruikte browser en taal
  • Gebruikt besturingssysteem
  • IP-adres en hostnaam van de bezoeker
  • Toegangsstatus/ http-statuscode
  • verzonden datavolume

Deze gegevens worden automatisch naar ons verzonden en kunnen niet zonder bovenmatige inspanning in verband worden gebracht met uw persoon.

Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, zin 1, sub f, AVG.

Deze vastlegging dient voor de toegangscontrole en bewaking van de technische processen en de optimalisering daarvan. Daarnaast dienen deze gegevens conform § 76 van het Bundesdatenschutzgesetz ter controle van verwerkingsprocessen met privacybeschermingsaspecten.

Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij daar aanleiding toe vanwege een gerechtelijk bevel om ze aan de strafrechtelijke opsporingsautoriteiten te verstrekken.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn vastgelegd, dan wel na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

Bijgevolg heeft de gebruiker geen recht van bezwaar.

Uw rechten

U heeft recht op kosteloze informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens alsmede over uw eventuele recht op rectificatie, beperking van de verwerking of verwijdering van deze gegevens. Ook heeft u recht op overdraagbaarheid van gegevens. Tot slot heeft u het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

Wij wijzen u er voorts op dat u conform de wettelijke voorwaarden op grond van art. 21 AVG te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt met name bezwaar maken tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.

Recht op informatie

Bij vragen over de registratie, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van reeds verleende toestemming of om bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van gegevensverwerking verzoeken we u via het volgende e-mailadres contact met ons op te nemen:

info@railadventure.de

Versleuteling via SSL / TLS

Ten behoeve van de veiligheid wordt op onze website gebruikgemaakt van SSL-/TLS-encryptie. Zo worden de overgedragen gegevens beschermd en kunnen ze niet door derden gelezen worden. Succesvolle versleuteling herkent u aan de protocolaanduiding in de statuslijst van de browser waarbij “http://” in “https://” verandert en er een gesloten slotsymbooltje zichtbaar is.

Webhosting via HostEurope

Wij maken voor onze website gebruik van de webhostingdiensten van Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Keulen en hebben daarvoor conform art. 28, AVG een verwerkingsovereenkomst met Host Europe gesloten. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Host Europa op

https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/

Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het exploiteren en waarborgen van de veiligheid van deze website conform art. 6, lid 1, zin 1, sub f, AVG.

Borlabs Cookie

Deze website gebruikt Borlabs Cookie waarmee een technisch noodzakelijke cookie (borlabsCookie) geplaatst wordt om uw toestemming voor cookies op te slaan.

Via Borlabs Cookie worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Via Borlabs Cookie wordt de toestemming opgeslagen die u hebt verleend bij het bezoeken van de website. Als u deze toestemming wilt intrekken, hoeft u alleen de cookie in uw browser te verwijderen. Als u de website daarna opnieuw bezoekt/laadt, wordt er opnieuw om uw toestemming voor cookies gevraagd.

Cookie-instellingen (borlabs)

Cookie Einstellungen

Toestemmingsgeschiedenis (borlabs)

Uw toestemmingsgeschiedenis:

DatumVersieToestemmingen

Neem bij vragen a.u.b. contact met ons op en vermeld daarbij de volgende UID.

UID:

Cookie-lijst (borlabs)

Wij gebruiken de volgende cookies:

Essenziell

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

Statistiken

Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.

Marketing

Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.

Externe Medien

Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

Google Maps

NaamGoogle Maps
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelWird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy
Host(s).google.com
Naam cookieNID
Vervaldatum cookie6 Monate

YouTube

NaamYouTube
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelWird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Naam cookieNID
Vervaldatum cookie6 Monate

Google Maps

Om onze website zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven is deze voorzien van een link naar Google Maps. Om gebruik te kunnen maken van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen op een server van Google in de VS.

Ontvanger van de gegevens is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Deze dienst wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij wijzen u erop dat gegevens mogelijk worden verzonden naar de VS en daar worden verwerkt door de Amerikaanse autoriteiten. De VS gelden in de huidige rechtssituatie als onveilig derde land met een ontoereikend beschermingsniveau voor persoonsgegevens.

Er geldt momenteel geen adequaatheidsbesluit voor conform art. 45 AVG.

Google heeft zich echter verplicht tot naleving van de modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens in derde landen conform richtlijn 95/46/EG (Standard Contractual Clauses – SCC).

Nadere informatie over de modelcontractbepalingen vindt u via
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de
en via https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst conform art. 28 AVG met een speciaal addendum voor gegevensverwerking met Google gesloten en de wijziging van de algemene voorwaarden van Google en de gewijzigde bepalingen inzake gegevensverwerking met het oog op de toepassing van de modelcontractbepalingen aanvaard.

Meer informatie vindt u op:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Aanvullende informatie is beschikbaar via de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Rechtsgrond

Rechtsgrond voor deze verwerking van gegevens is uw toestemming conform art. 6, lid 1, sub a, AVG.